Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát, giám sát tại thị xã La Gi

Để chuẩn bị xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề tình hình quản lý quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X và rà soát các công trình, dự án dự kiến đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương; ngày 24/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Nguyên Lộc -...