• Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát “Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh)”, Ban đã khảo sát thực tế các danh mục công trình, dự án được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng tại các xã, thị trấn: Phan Dũng, huyện Tuy Phong; Phan Điền, Sông Lũy, Bình An - huyện Bắc Bình; Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc; Tân Hà, huyện Hàm Tân; Đức Thuận, Đức Bình, Măng Tố, Lạc Tánh, Suối Kiết - huyện Tánh Linh; Mê Pu, huyện Đức Linh; giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh. 

 • Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XI, ngày 08/9/2023, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Đức Linh

  Trước đó, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế các tuyến đường được đề xuất đặt tên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Đức Linh.

  Khảo sát các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết vào chiều ngày 06/9.

  Khảo sát các tuyến đường trên địa bàn huyện Đức Linh vào sáng ngày 07/9.

 • Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban, các công việc phát sinh theo lĩnh vực được phân công, kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong tháng 8/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

  Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Măng Tố, huyện Tánh Linh.

 • Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Chương trình công tác số 48/CTr-HĐND ngày 09/02/2023 về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát số 19/KH-HĐND ngày 03/8/2023 về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Nghị định số 28).

 • Sáng ngày 11/7/2023, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023, kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XI, đồng chí Tô Thị Nguyệt Thanh - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thay mặt Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia phát biểu thảo luận một số nội dung, cụ thể:

  Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 • Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023 và Chương trình giám sát, Chương trình công tác năm 2023 của Ban; trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, ý kiến kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.

  Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành 02 đợt với 12 lượt khảo sát, giám sát; cụ thể: Tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, giám sát, Ban đã kịp thời có ý kiến đóng góp với các sở,
  ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối
  với những nội dung nói trên; đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

  Đoàn khảo sát làm việc tại xã Đông Tiến về nội dung việc chi trả kinh phí khoán

  bảo vệ rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng số : 91 bài viết
Trang
12345678910