Danh sách Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

Thanh Thị Kỷ

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

0908.185.164

kytt@hdnd.binhthuan.gov.vn

2

Tô Thị Nguyệt Thanh

Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

0918.545.551

thanhttn@hdnd.binhthuan.gov.vn

3

Bố Thị Xuân Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thành viên             

0917.280.626

linhbtx@ubmttqvn.binhthuan.gov.vn

 4 Hồ Thị Kim Lệ  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Thành viên

0983.174.167

lehtk@bdt.binhthuan.gov.vn

 5 Trần Thị Thanh Thanh Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung: Thành viên 

0913.932.375 

thanhthanhtran10@yahoo.com

 6 Bùi Thị Nga Trưởng phòng HC,TC,QT, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Thành viên 

 0988.861.148

ngabt@hdnd.binhthuan.gov.vn