Ban Dân tộc HĐND tỉnh chú trọng giám sát các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

16:52' 16/12/2022

Trong năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới chất lượng hoạt động giám sát, việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách của Trung ương và địa phương, đặc biệt là các chương trình đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nhất là việc triển khai các chính sách đối với đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác của HĐND tỉnh và kế hoạch hoạt động của Ban. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh căn cứ vào các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình giám sát theo từng tháng, từng quý phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại

Nhóm đền tháp Pô Đam thuộc xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đảm bảo không bị trùng lắp với hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được khảo sát, giám sát.

Tại các cuộc khảo sát, giám sát, Trưởng đoàn đã đánh giá tóm tắt kết quả giám sát, khảo sát tại đơn vị, nêu lên những mặt làm được và chưa được, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp thu giải trình; có biện pháp chỉ đạo, giải quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của Ban. Kết thúc đợt giám sát, Ban có báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại

Đền thờ Pôklong MơhNai thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

 

Bên cạnh việc giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã thực hiện lồng ghép các nội dung giám sát thường xuyên để kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực dân tộc. Trong năm 2022, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành 05 đợt với 48 lượt khảo sát, giám sát tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đã triển khai thực hiện công tác thẩm tra các văn bản, nghị quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh như: Tại kỳ họp thứ 8, Ban đã thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; kỳ họp thứ 9, Ban đã thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: (1) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, (2) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, (3) Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh; kỳ họp thứ 11, Ban đã thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030;... Kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm cơ sở giúp cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi;... Từ đó, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với các sở, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với những nội dung nêu trên; đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh, với Bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Kim Tuệ