Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất dự kiến nội dung giám sát chuyên đề năm 2023

15:41' 23/12/2022

Thực hiện Công văn số 870/HĐND-CTHĐ ngày 03/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề xuất nội dung giám sát trong năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất dự kiến 02 nội dung giám sát chuyên đề năm 2023 của Ban, cụ thể: (1) Kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (Báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023); (2) Kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh (Báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung đề xuất dự kiến nội dung giám sát chuyên đề năm 2023 của Ban và ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, bổ sung và xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh thuộc lĩnh vực dân tộc và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH