Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp Tổng kết hoạt động năm 2022 và thông qua Chương trình công tác năm 2023

0:0' 30/12/2022

Ngày 28/12/2022, tại phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành họp Tổng kết hoạt động năm 2022 và thông qua Chương trình công tác năm 2023.

Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác HĐND và Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp Tổng kết hoạt động năm 2022 và thông qua Chương trình

công tác năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

 

Tại cuộc họp, đồng chí Tô Thị Nguyệt Thanh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2022, dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban. Sau đó, các đồng chí thành viên Ban, các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã có ý kiến góp ý về các nội dung nêu trên; đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thống nhất tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung vào nội dung Chương trình giám sát năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban; sau khi Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thống nhất về các nội dung giám sát và ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ rà soát, bổ sung vào kế hoạch Chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 của Ban.

Phát biểu tại cuộc họp Tổng kết của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo: Trong năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao, kể cả nhiệm vụ đột xuất phát sinh; các thành viên Ban cũng đã tích cực, chủ động sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Ban. Đồng thời, đề nghị trong năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị để tránh trùng lắp về thời gian, địa điểm cũng như nội dung giám sát; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh thành khác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát của Ban. Tiếp tục nghiên cứu tình hình thực tế tại địa phương, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với lĩnh vực của Ban đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại cuộc họp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và căn cứ Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành Chương trình giám sát năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH