Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

14:20' 11/1/2023

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể:

Một là, chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo và kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, cơ quan liên quan tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực được phân công. Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh:(1) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; (2) Việc thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát chuyên đề trình kỳ họp HĐND tỉnh, khóa XI thuộc lĩnh vực dân tộc theo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và các nội dung khảo sát, giám sát khác theo Chương trình giám sát của Ban trong năm 2023. Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và cuối năm 2023 trên lĩnh vực dân tộc. Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình liên quan lĩnh vực dân tộc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc: (1) Sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (trước khi báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023); (2) Sau kỳ họp thường lệ cuối 2022 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (trước khi báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách và kiến nghị sau giám sát của Ban, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan tới lĩnh vực dân tộc./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH