Kết quả hoạt động tháng 02/2023, chương trình công tác tháng 3/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

15:55' 6/3/2023

Thực hiện nhiệm vụ, các công việc phát sinh theo lĩnh vực đươc phân công, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong tháng 02/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

Trong tháng 02/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình giám sát và Chương trình công tác năm 2023 của Ban; đã tham gia ý kiến đối với Công văn số 22/BCTĐB-TTBD ngày 10/01/2023 của Ban Công tác đại biểu về việc phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2023; có ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh; tiến hành tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (tiến hành khảo sát thực tế trên địa bàn các xã: Đông Giang, Đông Tiến - huyện Hàm Thuận Bắc; Phan Dũng, Phú Lạc - huyện Tuy Phong; Mỹ Thạnh, Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam).

Chương trình công tác ca Ban Dân tộc HĐND tnh trong tháng 3/2023: Ban tiếp tục tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; khảo sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; thực hiện các công việc phát sinh đột xuất theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH