Kết quả hoạt động quý I/2023, chương trình công tác quý II/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

10:6' 17/3/2023

Thực hiện nhiệm vụ, các công việc phát sinh theo lĩnh vực đươc phân công, kết luận của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong quý I/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

Về kết quả hoạt động quý I/2023

Đã tham gia: Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và chúc Tết Đầu lúa tại các xã vùng cao huyện Bắc Bình; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng cuối năm 2022 tổ chức tại huyện Tuy Phong.

Đã đề xuất: Nhiệm vụ trọng tâm và ban hành Chương trình công tác, Chương trình giám sát năm 2023 của Ban; Chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh, khóa XI của Ban; nội dung giám sát trong năm 2024 của HĐND tỉnh.

Có ý kiến tham gia các văn bản của UBND tỉnh tại: Công văn số 46/UBND-TH ngày 05/01/2023 về phương án phân bổ nguồn vượt thu ngân sách địa phương (phần thuế, phí, thu khác) và kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Công văn số 564/UBND-KGVXNV ngày 27/02/2023 về việc báo cáo một số nội dung trình HĐND tỉnh.

Có ý kiến Công văn số 22/BCTĐB-TTBD ngày 10/01/2023 của Ban Công tác đại biểu về việc phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2023.

Tiến hành tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (khảo sát thực tế trên địa bàn các xã: Phan Dũng, Phú Lạc - huyện Tuy Phong; Đông Giang, Đông Tiến - huyện Hàm Thuận Bắc; Mỹ Thạnh, Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam; Suối Kiết, La Ngâu - huyện Tánh Linh).

Khảo sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh (khảo sát thực tế trên địa bàn các xã: Tân Thắng, Sông Phan - huyện Hàm Tân).

Chuẩn bị và tham dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI.

Về chương trình công tác quý II/2023

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022.

Tiếp tục khảo sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm - HĐND tỉnh, khóa XI theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp chuyên đề (nếu có), kỳ họp thường lệ giữa năm - HĐND tỉnh, khóa XI thuộc trách nhiệm thẩm tra của Ban.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban; thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH