Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

11:6' 18/4/2023

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 163/HĐND-CTHĐ ngày 14/4/2023; chiều ngày 17/4/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình kèm theo Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 14/4/2023.

Cuộc họp do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Chủ trì; tham gia cuộc họp còn có đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

 

Tại cuộc họp thẩm tra, đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến thảo luận, cần làm rõ đối với nội dung trong tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Qua nghe báo cáo của cơ quan tham mưu dự thảo nghị quyết: Việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh là để việc phân khai vốn cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 kịp thời theo quy định.

 

  Đồng chí Hồ Thị Kim Lệ - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo, giải trình.

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với các quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, khoản 3 điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ, Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 và Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ (theo đó, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giao cho tỉnh Bình Thuận là 143.253 triệu đồng; trong đó: vốn đầu tư phát triển là 67.806 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 75.447 triệu đồng), Quyết định số 2564/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo tỷ lệ vốn ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 15% theo quy định (vốn sự nghiệp) để thực hiện Chương trình. Vì vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, bảo đảm căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên dự họp và tiếp thu giải trình của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã kết luận cuộc họp thẩm tra, theo đó đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị những nội dung liên quan để cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh.  

Kết thúc phiên họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành dự thảo báo cáo thẩm tra và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết để phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH