Kết quả hoạt động tháng 4/2023, chương trình công tác tháng 5/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

16:53' 18/4/2023

Thực hiện nhiệm vụ, các công việc phát sinh theo lĩnh vực được phân công, kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong tháng 4/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

Trong tháng 4/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni); tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại 02 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông; tiến hành khảo sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI về: (1) Điều chỉnh, thay thế Phụ lục II và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị và tham dự kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI.

Chương trình công tác ca Ban Dân tộc HĐND tnh trong tháng 5/2023: Ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực, cụ thể như sau: Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh, khóa XI (nếu có); tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; khảo sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; thực hiện các công việc phát sinh đột xuất theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH