Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

17:19' 20/4/2023

Để chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề); chiều ngày 19/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI; trong đó có nội dung do Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh kèm theo Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 14/4/2023 do UBND tỉnh trình.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ trì; tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh; các thành viên dự họp đã thảo luận, thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết.

Kết luận nội dung trên, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu rà soát các nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết để đảm bảo tính chặt chẽ, đảm bảo căn cứ pháp lý nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh; giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và gửi tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH