Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

9:22' 19/5/2023

Sáng ngày 09/5/2023, tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội quy định giao HĐND tỉnh và UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện: “Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương phù hợp, cùng với ngân sách trung ương và huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình”; khoản 3 điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định: “Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm theo quy định”; Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, về kế hoạch vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình là 143.253 triệu đồng (gồm: Vốn đầu tư phát triển là 67.806 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 75.447 triệu đồng), phù hợp với tổng kế hoạch vốn Trung ương giao theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2564/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; về vốn ngân sách địa phương đối ứng (vốn sự nghiệp) là 11.317 triệu đồng, phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND tỉnh; phân bổ cho 10 dự án thành phần của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Về số liệu kinh phí phân bổ đối với các dự án, tiểu dự án tại phụ lục kèm theo: Trên cơ sở đăng ký nhu cầu vốn năm 2023 của các đơn vị, địa phương và phụ lục thuyết minh kèm Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh. Đối chiếu công thức tính để thực hiện phân bổ vốn theo tiêu chí tổng số điểm cho từng dự án được quy định tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh là phù hợp, đảm bảo theo quy định).

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, khoản 3 điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ, Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 và Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2564/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo tỷ lệ vốn ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 15% theo quy định để thực hiện Chương trình.

Để có cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 kịp thời theo quy định; việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, bảo đảm căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH