Kết quả thực hiện công tác dân vận 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2023

16:38' 24/5/2023

Bám sát các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch số 152/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 20/4/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; trong 5 tháng đầu năm 2023, Văn phòng đã tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện bức xúc, nổi cộm, kéo dài. Trong 5 tháng đầu năm, Văn phòng đã tham mưu, ban hành 16 Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tỉnh xử lý kịp thời 236 đơn thư khiếu nại, tố cáo (trong đó: Đoàn ĐBQH tỉnh là 46 đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh là 190 đơn thư); công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình quy định của pháp luật. Tham mưu 7 cuộc giám sát cho HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh (trong đó: HĐND tỉnh 01 cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh 03 cuộc giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 01 cuộc giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh 02 cuộc giám sát) với các nội dung trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua giám sát, đã kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá công chức, lao động hợp đồng; kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2023. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023 và tiếp tục cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các kế hoạch, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng chuyên đề năm 2023 theo Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. Phát huy và đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn cơ quan; đẩy mạnh khai thác chứng thư số và chữ ký số điện tử trên phần mềm nhằm giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, giảm chi phí in ấn tài liệu. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong việc thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Những tháng còn lại của năm 2023: Lãnh đạo Văn phòng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu theo Kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ được lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh giao trong năm 2023 (Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 03/01/2023 của Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh).

Kim Tuệ