• Ngày 13/9/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tại UBND Thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc bố trí chức danh và thực hiện các mức chi hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố; đồng thời, thu thập thông tin làm cơ sở thẩm tra các dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ liên quan đến số lượng, chế độ chính sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dự kiến trình HĐND tỉnh quyết định trong thời gian tới.

  Quang cảnh làm việc tại UBND Thị trấn Thuận Nam.

 • Thực hiện ý kiến của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 132/BC-ĐGS ngày 05/12/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 11/8/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát xem xét trực tiếp hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp do UBND xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết tiếp nhận, giải quyết từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023. Tham dự buổi khảo sát có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và các thành phần có liên quan của UBND xã Tiến Lợi.

 • Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh và Chương trình số 52/CTr-HĐND ngày 09/02/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2023; ngày 31/7/2023 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH - PC giám sát việc bố trí chức danh và thực hiện các mức chi hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố theo các nghị quyết của HĐND tỉnh. Xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc bố trí chức danh và thực hiện các mức chi hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố. Qua giám sát, đánh giá tình hình, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó, đưa ra kiến nghị, đề xuất phù hợp và đúng quy định pháp luật. 

 • Ngày 03/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3771 /VP-ĐTQH triển khai ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng chỉ đạo giải quyết vụ việc qua giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 371/HĐND-CTHĐ ngày 20/7/2023. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến công tác bồi thường thực hiện dự án Khu dân cư A&E Thanh Hải theo kiến nghị của Đoàn giám sát - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết các thủ tục theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2023.

 • Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định rõ trách nhiệm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trong việc tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện. Riêng đối với cấp xã, Nghị quyết đã có sự phân định từng loại hình phục vụ để xác định trách nhiệm của các cơ quan tham mưu bảo đảm phù hợp với điều kiện số lượng đại biểu HĐND và thành viên Ban HĐND cấp xã ít, HĐND cấp xã không có cán bộ chuyên trách giúp việc. 
 • Thẩm quyền giám sát của HĐND được Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định cụ thể, tuy nhiên Luật chưa quy định rõ về thời điểm thực hiện. Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định rõ các mốc thời gian, thời điểm để ban hành kế hoạch và thực hiện chương trình giám sát.

  Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết quy định về thời gian Thường trực HĐND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND được thông qua. Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết quy định về thời gian các Ban được giao chủ trì thực hiện nội dung trong chương trình giám sát gửi báo cáo về kết quả thực hiện chương trình giám sát của năm trước đến Thường trực HĐND để tổng hợp, báo cáo HĐND chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND.

 • Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát năm 2023 của Ban. Qua đó, đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo theo đúng chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phân công. Các hoạt động giám sát, khảo sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Hoạt động thẩm tra ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, các ý kiến thẩm tra của Ban mang tính phản biện cao, nhất là đối với các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành trình kỳ họp HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp của HĐND tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

  Về hoạt động giám sát, khảo sát: 6 tháng đầu năm 2023, Ban đã tổ chức khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 tại một số đơn vị, địa phương; khảo sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh, khóa XI trên địa bàn huyện Hàm Tân, Đức Linh và Tánh Linh. Lãnh đạo Ban đã tham gia các Đoàn giám sát do Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh”; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022”.

  Về hoạt động thẩm tra: Để chuẩn bị các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI, Ban đã tiến hành thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết do UBND trình theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh: (1) Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; (2). Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; (3). Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; chế độ hỗ trợ kết thúc nhiệm kỳ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

  Đồng thời, Ban đã thẩm tra chặt chẽ và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh họp, xem xét các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023; các báo cáo của VKSND tỉnh, TAND tỉnh và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành 6 tháng đầu năm 2023 trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh, khóa XI. Thẩm tra và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tham gia ý kiến đối với 05 văn bản, tờ trình của UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.

  (Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri)

Tổng số : 97 bài viết
Trang
12345678910