Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy"

10:10' 6/3/2020

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/07/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Chương trình giám sát số 47/CTr-HĐND ngày 14/01/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ngày 28/02/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát số 129/KH-HĐND về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ giám sát, khảo sát trực tiếp 14 đơn vị, địa phương và giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 05 sở, ngành. Mục đích của việc giám sát nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng ngừa tệ nạn ma túy; kết quả thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy…, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn; qua đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ đưa ra kiến nghị, đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc đợt giám sát, khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa X./.

K.T.