Giám sát việc việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Đức Linh

14:14' 27/5/2022

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sáng ngày 23/5/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện Đức Linh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

Qua giám sát cho thấy, trong kỳ giám sát, UBND huyện Đức Linh đã ban hành 09 kế hoạch, 05 công văn để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tổ chức được 25 lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN với 2.832 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia, bằng các hình thức như: tổ chức hội nghị, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và lồng ghép với các hình thức tuyên truyền thích hợp khác nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị cũng như nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

 

 

Đồng chí Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, ngừa tham nhũng, UBND huyện đã xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và nội quy, quy chế nội bộ; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác (trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi 06 công chức của 06 xã thuộc đối tượng là Tư pháp - Hộ tịch và Địa chính - Xây dựng); thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định. Việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật PCTN được thực hiện lồng ghép với cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN vào quý IV hàng năm; theo đó, trong kỳ giám sát đã tiến hành thanh tra 03 đợt tại 21 cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong công tác phối hợp, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên địa bàn; trong kỳ giám sát, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế như: Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN đến người dân chưa rõ nét, chủ yếu tập trung đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức. Việc chuyển đổi vị trí công tác có lúc còn lúng túng. Chưa thực hiện đầy đủ việc xin lỗi đối với các hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Chưa đưa nội dung thanh tra về công tác PCTN vào Chương trình thanh tra hằng và các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên toàn huyện về những sai sót trong xây dựng định mức tiêu chuẩn được phát hiện trong công tác thanh tra; công tác tự kiểm tra nội bộ chưa thực sự quan tâm và thực hiện tại các phòng, ban thuộc UBND huyện.

Qua đó, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN; đồng thời, rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN, nhất là nhân dân trên địa bàn huyện, với các hình thức truyên truyền phù hợp theo từng đối tượng. Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTN; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm, tiêu cực, tham nhũng nội bộ cơ quan, đơn vị; quan tâm đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác PCTN vào Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ. UBND huyện chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt vai trò giám sát của nhân dân; tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác này; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã để kịp thời kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH