HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XI

20:23' 8/7/2022

Tại phiên họp chiều ngày 07/7/2022 của kỳ họp thứ 8 - HĐND khóa XI, Đồng chí Huỳnh Thị Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XI.

Qua 02 đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, có 100 nội dung kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Nội dung kiến nghị của cử tri đều rất chính đáng và liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, có 72 nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

 

 

Tất cả các kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo nghiên cứu giải quyết; nội dung trả lời mang tính cầu thị, tập trung làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đến nay, đã giải quyết và thông tin, giải trình  rõ cho cử tri 44/72 nội dung, đạt tỷ lệ 61,11%. Một số kiến nghị của cử tri đang giải quyết, sẽ giải quyết đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện các công việc theo đúng trách nhiệm của từng cơ quan; đặc biệt, các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đều được Sở, ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh trả lời cụ thể và có dự kiến thời gian hoàn thành, làm cơ sở để cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, báo cáo giám sát đã chỉ ra rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị cử tri như tiến độ giải quyết một số kiến nghị còn chậm, chưa kịp thời; trong khi đó, một số nội dung bức xúc, mang tính cấp bách, cần phải giải quyết ngay, nhất là các kiến nghị phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường và các chính sách hỗ trợ trên một số lĩnh vực; một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa nêu ra giải pháp cụ thể, mốc thời gian thực hiện, hoàn thành; số kiến nghị đã được UBND tỉnh giao UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền hoặc thực hiện các khâu, các bước công việc theo trách nhiệm của địa phương để các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương xem xét giải quyết, hiện chưa có kết quả còn nhiều; một số kiến nghị trả lời chủ yếu chỉ có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hay cấp dưới thực hiện, chưa cụ thể về tiến độ, kết quả thực hiện của các cơ quan….

Qua đó, để giải quyết kịp thời, đạt kết quả những kiến nghị chính đáng của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XI; tại Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và trước kỳ họp  thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa XI, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau: Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo kết quả giám sát. Tiếp tục rà soát, có kế hoạch, biện pháp và thời gian giải quyết cụ thể đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đang giải quyết và sẽ giải quyết, nhất là các kiến nghị mang tính cấp bách trên lĩnh vực môi trường; chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn chủ động rà soát các quy định của Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các quy định, chính sách theo thẩm quyền. Đối với các nội dung kiến nghị của cử tri mà việc giải quyết liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, chỉ đạo các sở, ngành chức năng thường xuyên theo dõi kết quả, triển khai thực hiện kịp thời sau khi có ý kiến của Trung ương. Đối với các nội dung kiến nghị đã được UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, giải quyết theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và sớm hoàn thành các nội dung công việc được giao, nhất là trong lĩnh vực đất đai, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

                                                                    Ban Pháp chế HĐND tỉnh