Danh sách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. HUỲNH THỊ MỸ HẠNH Trưởng Ban
2. LÊ NGHIỄM VI Phó Trưởng Ban
3. NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG Phó Trưởng Ban
4. NGUYỄN THỊ THUẬN BÍCH Thành viên
5. Ông NGUYỄN THU SƠN Thành viên
6. NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Thành viên
7. LÊ THỊ HẢI YẾN Thành viên