Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khoá XI

16:58' 9/3/2023

Để chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề); sáng ngày 08/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề); trong đó có 03 nội dung do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra, gồm: (1) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, (2) Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, (3) Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh.

 

 

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm các vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại cuộc họp thẩm tra của Ban. Qua thảo luận, dự thảo nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất.

 

  Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, rà soát các nội dung của dự thảo nghị quyết để đảm bảo sự chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương; nội dung dự thảo nghị quyết này chưa được trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề). Đối với các nghị quyết còn lại giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra gửi tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định/.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH