Xử lý yêu cầu kiến nghị của cử tri và đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phản ánh của công dân gửi cho đại biểu HĐND tỉnh

7:32' 6/9/2013