Tạm ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án cấp nước trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (giai đoạn 1), huyện Tuy Phong

8:15' 22/7/2014

Từ năm 2013 đến nay, Dự án cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân không được Trung ương tiếp tục bố trí vốn nên toàn bộ kinh phí bồi thường cho dân và khối lượng xây lắp không có nguồn vốn để thanh toán, làm chậm tiến độ thi công. UBND tỉnh đã có Công văn số 1206/UBND-ĐTQH ngày 10/4/2014 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng để tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Để sớm chi trả tiền bồi thường, giải tỏa cho nhân dân, tránh việc nhân dân kiến nghị kéo dài, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương, ngày 24/6/2014, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 704/HĐND-KTXH, theo đó Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhất trí tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2014 số tiền là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) cấp cho công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận để thanh toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (giai đoạn 1), huyện Tuy Phong. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn hoàn trả khoản tạm ứng ngân sách nói trên theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước./.

Tăng Duy