PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

8:42' 5/5/2016

(Tại Hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh

nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời,

Thưa toàn thể Hội nghị!

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội nghị này, chúng ta đã nghe, xem xét các báo cáo tổng kết về tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương và mối quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016; đồng thời đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành. Qua đó, Hội nghị đã thống nhất nhận định:

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát, hướng dẫn, kiểm tra của Quốc hội và Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan và sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và của từng đại biểu HĐND tỉnh; HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kế thừa, phát huy những kết quả đã được trong các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế  - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân tỉnh nhà.

HĐND tỉnh đã luôn nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các kỳ họp HĐND tỉnh đã tiếp tục được cải tiến từ khâu chuẩn bị đến công tác tổ chức, điều hành. Hoạt động giám sát được tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đi vào thực chất hơn. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ngày càng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri.

UBND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh; đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách được Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh giao.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã thống nhất về những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 được thể hiện trong các báo cáo của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải thẳng thắn và nghiêm túc thừa nhận với tinh thần hết sức cầu thị để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua; Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh cũng đã thống nhất quyết định trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay cũng đã được nghe Giám đốc Sở Nội vụ giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đây là đạo luật cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp của Nhân dân ở địa phương. Vì vậy, việc nắm vững, hiểu rõ những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những điểm mới của Luật này so với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Luật này, cũng như các luật khác liên quan đến chính quyền địa phương trong thời gian đến. 

Kính thưa các đồng chí!

Nhiệm kỳ 2011 - 2016 của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã sắp khép lại với những kết quả tích cực; cùng với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, sẽ tạo nền tảng và động lực quan trọng để toàn Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ngày càng giàu đẹp.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nhiệm kỳ của HĐND, UBND các cấp đến kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa sau mới kết thúc. Vì vậy, từ nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh và UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trước mắt, cần tập trung vào các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2016 - 2021.

Hai là, triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Trước mắt, tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thắng lợi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân ở địa phương.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Đối với HĐND tỉnh, cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của từng đại biểu HĐND tỉnh trong việc cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp và pháp luật để kịp thời cụ thể hóa và ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tỉnh nhà; trong đó, cần xác định các nhiệm vụ then chốt, tạo bứt phá gắn với phát triển bền vững  kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết HĐND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh trong các hoạt động của HĐND tỉnh...

Đối với UBND tỉnh, trong chỉ đạo điều hành phải luôn tuân thủ quy định, chủ trương của Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong hoạt động, phải bám sát Quy chế làm việc đã đề ra, phân công trách nhiệm cụ thể, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng tình cao đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; mỗi cá nhân chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm theo sự phân công. Trong chỉ đạo, điều hành phải xác định rõ công việc trọng tâm, có kế hoạch cụ thể trong công tác và kiên quyết, tập trung trong chỉ đạo các cấp, các ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã giao. Coi công tác cải cách hành chính, nhất là khâu cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng phong trào thi đua và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các ngành, các cấp. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể quần chúng; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề nổi cộm, những vụ việc cấp bách, tránh phát sinh các điểm nóng.

Bốn là, triển khai thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh trên cơ sở chia tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ; tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc HĐND tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh như kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, thông tin tài liệu; quan tâm hơn các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, xin trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp huyện, cấp xã đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ HĐND tỉnh và UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ và về hội nghị ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn cử tri trong toàn tỉnh đã tin tưởng, đồng hành, ủng hộ, chia sẻ cùng với HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ 2011 - 2016 này.

Tôi xin bế mạc Hội nghị. Kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin được trân trọng cảm ơn!