• Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013, trong tháng 10/2013, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với UBND các xã: Nghị Đức, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh), Thắng Hải, Tân Đức (huyện Hàm Tân), UBND huyện Tánh Linh, UBND huyện Hàm Tân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính về nội dung: Hiệu quả đầu tư xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao ở các xã xây dựng nông thôn mới.

 • Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013, trong tháng 4 và tháng 5/2013, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với UBND các xã: Phan Điền, Sông Bình (huyện Bắc Bình), Phong Phú, Bình Thạnh (huyện Tuy Phong), UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Tuy Phong, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế; đồng thời, giám sát thông qua báo cáo của BHXH các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú Quý, thành phố Phan Thiết và thị xã LaGi.

   

 • Thực hiện chương trình công tác của Ban đã đề ra, vào ngày 04 và 06/3/2008, Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại địa bàn thị xã La Gi. Nội dung giám sát: việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hoạt động quản lý Nhà nước về văn hoá và dịch vụ văn hoá, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 • Thực hiện chương trình công tác của Ban đã đề ra, vào ngày 11 và 13/3/2008 Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại địa bàn thành phố Phan Thiết. Nội dung giám sát: việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hoạt động quản lý Nhà nước về văn hoá và dịch vụ văn hoá, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 • Thực hiện chương trình công tác của Ban đã đề ra, vào ngày 11 và 24/4/2008 Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát và giám sát tại địa bàn huyện Đức Linh. Nội dung khảo sát, giám sát: việc thực hiện cơ chế kinh phí tự chủ trong các trường học, việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.
   

 • Thực hiện chương trình công tác của Ban đã đề ra, vào ngày 06, 08 và 20/5/2008 Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát và giám sát tại địa bàn huyện Hàm Tân. Nội dung khảo sát, giám sát: việc thực hiện cơ chế kinh phí tự chủ trong các trường học, việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.
   

Tổng số : 14 bài viết
Trang
12