Đại biểu HĐND tỉnh - Khóa IX nhiệm kỳ 2011 - 2016

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Tổng số đại biểu : 52 đại biểu

Gồm các tổ đại biểu HĐND tỉnh:
I ĐƠN VỊ TUY PHONG
II ĐƠN VỊ BẮC BÌNH
III ĐƠN VỊ  HÀM THUẬN BẮC
IV ĐƠN VỊ PHAN THIẾT
V ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM
VI ĐƠN VỊ HÀM TÂN
VII ĐƠN VỊ LAGI
VIII ĐƠN VỊ TÁNH LINH
IX ĐƠN VỊ ĐỨC LINH
X ĐƠN VỊ PHÚ QUÝ