Danh sách Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. THANH THỊ KỶ Trưởng Ban
2. TÔ THỊ NGUYỆT THANH Phó Trưởng Ban
3. HỒ THỊ KIM LỆ Phó Trưởng Ban
4. Ông NGUYỄN HOÀI ANH Thành viên
5. BỐ THỊ XUÂN LINH Thành viên
6. Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC Thành viên
7. Ông PHẠM THẬT Thành viên