Danh sách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. HUỲNH THỊ HOA Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG Phó Trưởng Ban
3. PHẠM THỊ MINH HIẾU Phó Trưởng Ban
4. Ông PHAN VĂN ĐĂNG Thành viên
5. Ông NGUYỄN NGỌC HÀO Thành viên
6. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Thành viên
7. Ông TRƯƠNG VĂN NHUNG Thành viên