Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021


CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X - NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Chủ tịch
Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực
Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Phó Chủ tịch
Ông ĐỖ HỮU QUY
 
     
 
CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH BÌNH THUẬN
 KHÓA X - NHIỆM KỲ 2016 - 2021
1. Ông HỒ TRUNG PHƯỚC Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
2. HUỲNH THỊ MỸ HẠNH Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
3. HUỲNH THỊ HOA Trưởng Ban Pháp chế
4. THANH THỊ KỶ Trưởng Ban Dân tộc
5. Ông LƯƠNG TẤN ĐẠT Chánh Văn phòng HĐND tỉnh