Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 702/KH-HĐND ngày 08/8/2018 về việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; ngày 28/8/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát các thiết chế văn hóa, bảo tồn văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Lạc Tánh và xã Măng Tố, huyện Tánh Linh. Tham gia khảo sát cùng Đoàn có đại diện UBND huyện Tánh Linh, lãnh đạo thị trấn Lạc Tánh và xã Măng Tố.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại điểm nhà văn hóa thôn Trà Cụ

Đối với văn hóa vật thể, hiện nay trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh và xã Măng Tố không có các di tích lịch sử văn hóa của riêng các cộng đồng dân tộc thiểu số đã được xếp hạng, chủ yếu là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng người và các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đối với văn hóa phi vật thể, hiện nay địa phương còn duy trì các lễ hội truyền thống như: Cúng mừng xuống giống lúa, cúng mừng lúa mới, cúng trâu (xã Măng Tố); Tết Ramưwan, Tết đá gà, cúng trâu, cúng giỗ cậu, … (thị trấn Lạc Tánh).

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng công tác bảo tồn, phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tánh Linh được Cấp Ủy, chính quyền địa phương quan tâm, nhất là việc duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào.

Đồng chí Thanh Thị Kỷ phát biểu tại buổi làm việc với xã Măng Tố

Qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Tánh Linh tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến cộng đồng trên địa bàn; vận động các hộ đồng bào bỏ đi những tập tục lạc hậu, không còn phù hợp; quan tâm hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tránh xảy ra tranh chấp về sau. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo thị trấn Lạc Tánh, xã Măng Tố phụ trách lĩnh vực dân tộc cần quan tâm nghiên cứu sâu kỹ phong tục, tập quán; sưu tầm, rà soát các lễ hội truyền thống của đồng bào để thuận lợi trong công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy  truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quản lý./.

                                                                                              Lê Tấn DuyCác tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12