Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có Báo cáo số 144/BC-HĐND trình HĐND tỉnh khóa X xem xét về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình và huyện Đức Linh trong 02 năm 2017 - 2018; công tác huy động các nguồn vốn giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, như:

- Tồn tại, hạn chế lớn nhất đối với công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách là các dự án chậm triển khai còn khá nhiều, các ngành chức năng của tỉnh, của huyện chưa kiểm soát tốt vấn đề này; hệ quả là những nhà đầu tư năng lực kém xin thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư xong nhưng không thực hiện hoặc thực hiện các hạng mục nhỏ, cầm chừng để đối phó với cơ quan chức năng nhằm chiếm chỗ, chờ sang nhượng dự án; trong khi đó các nhà đầu tư tiềm năng muốn đầu tư thì không có cơ hội.

- Các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng do không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 (dự án du lịch, dự án nông nghiệp, dự án dịch vụ) nên chủ đầu tư phải thực hiện việc thỏa thuận bồi thường với các hộ dân. Ngoài việc xét tính pháp lý chậm, chính sách giá bồi thường thay đổi, hiện nay giá đất một số nơi tăng đột biến như xã Hòa Thắng - Bắc Bình làm chủ dự án không thỏa thuận được giá bồi thường với người dân; một số hộ gia đình, cá nhân nhiều năm khiếu nại việc bồi thường, tranh chấp đất đai không hợp tác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các dự án chậm triển khai.

- Một số khu vực điều kiện hạ tầng thiếu hoặc chưa đồng bộ (chưa có đường, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải…) do đó các nhà đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động không hiệu quả, nên triển khai cầm chừng hoặc chưa mạnh dạn triển khai xây dựng.

- Việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, một số dự án sau khi thỏa thuận đền bù xong phần diện đất của dân thì công trình chưa có trong kế hoạch sử dụng đất nên phải chờ bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm cơ sở thu hồi cho thuê đất (theo quy định Luật Đất đai). Mặt khác, một số dự án phải làm thủ tục chuyển đổi đất rừng, trồng rừng thay thế do đó cũng mất nhiều thời gian.

- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương có lúc, có nơi chưa được nhịp nhàng, chặt chẽ; lấy ý kiến một số sở ngành không liên quan đến dự án, chậm phản hồi ý kiến; có trường hợp các địa phương có ý kiến không đảm bảo thời gian quy định (nhiều địa phương tổ chức khảo sát thực địa và báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi UBND huyện có văn bản góp ý), điều này làm kéo dài thời gian cấp chủ trương đầu tư và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

- Việc công khai, công bố thông tin chưa được các ngành quan tâm đúng mức, nhà đầu tư phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về đất đai, quy hoạch xây dựng.

- Việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính giữa các sở, ngành với cơ quan thuế còn thực hiện bằng thủ công, chưa triển khai luân chuyển bằng hồ sơ điện tử; chưa kết nối liên thông với phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách của tỉnh dẫn đến thiếu thông tin, thông tin chậm được cập nhật.

Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu:

- Một số Nhà đầu tư chậm triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, thiếu năng lực tài chính hoặc không có thiện chí đầu tư.

- Công tác phối hợp của các ngành và địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương để nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án chưa thường xuyên; chưa có giải pháp hiệu quả, kiên quyết đối với các dự án chậm triển khai, các dự án treo./.

                                                                                    TẤN DUYCác tin tiếp

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (2/1/2020)
Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020   (30/12/2019)
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (30/12/2019)
HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
HĐND tỉnh thông qua quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1   (30/12/2019)
Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh   (23/8/2018)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018.   (6/7/2018)
Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018   (6/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123