Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 792/HĐND-TH ngày 18/9/2019 để triển khai trong các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau: Các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh được nêu trong Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và tái giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh theo nội dung chương trình giám sát hàng năm được HĐND tỉnh thông qua và các vấn đề bức xúc, nổi lên được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Chú trọng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành, các địa phương. Tăng cường giữ mối liên hệ với cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện dân chủ hóa trong quá trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo văn bản số 912/HĐND-PCDN ngày 13/8/2014 của Thường trực HĐND tỉnh./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.   (20/1/2020)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc tết HĐND tỉnh   (17/1/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   (27/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X   (26/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh   (26/12/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123