Kết quả giám sát đối với UBND huyện Tuy Phong về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 48/TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Tuy Phong. Theo đó, UBND huyện Tuy Phong đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách TTHC ở địa phương theo các quy định; chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách TTHC; thực hiện công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết TTHC đúng hạn đạt tương đối khá; đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích; thí điểm thực hiện quy trình 4 tại chỗ đối với thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp trên lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế; nhất là: Công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa của huyện, xã trên một số lĩnh vực chưa đầy đủ theo các quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh; cập nhật, triển khai các quy định mới của Trung ương, của UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở địa phương có một số nội dung vẫn chưa kịp thời; hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn, nhất là lĩnh vực đất đai; việc xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn của các phòng, ban chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ và chưa đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa của huyện và cấp xã còn nhiều hạn chế, vướng mắc; số lượng hồ sơ người dân nộp qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích rất ít./.

                                                                                             Đức TuấnCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019   (19/11/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công   (29/10/2019)
Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123