Kết quả giám sát đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 47/TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Theo đó, UBND huyện đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính ở địa phương; chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách TTHC; UBND huyện đã chỉ đạo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai bằng giấy trên bảng công khai tại Bộ phận 1 cửa của huyện và Bộ phận 1 cửa của các xã, thị trấn; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết TTHC đúng hẹn đạt cao, trên 99%; đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích; thí điểm thực hiện quy trình 4 tại chỗ đối với thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp trên lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là: Việc công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện và trụ sở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn bất cập, có lúc chưa kịp thời; hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn, nhất là lĩnh vực đất đai; việc xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn của các phòng, ban chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ và chưa đúng quy định; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có lúc vẫn còn thiếu đồng bộ; việc luân chuyển hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn chậm, chưa đồng bộ; chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ tiếp nhận, hồ sơ thực tế đã giải quyết xong trên phần mềm một cửa điện tử của Trung tâm hành chính công./.

                                                                                                     Đức TuấnCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019   (19/11/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Tuy Phong về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công   (29/10/2019)
Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123