Kỳ họp thứ 10 - Khóa VIII

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:73/2008/NQ-HĐND  
 
Nghị quyết về đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:72/2008/NQ-HĐND  
 
Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2025.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 71/2008/NQ-HĐND


Các tin tiếp

Trang
1