Kỳ họp thứ 3 - Khóa VIII

 Nghị quyết số: 09/2004/NQ-HĐVIII về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2005 của giai đoạn 2001 - 2005. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 09/2004/NQ-HĐVIII  

 Nghị quyết số: 08/2004/NQ-HĐVIII về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2005.  
Tải tập tin đính kèm:    Nghị quyết số: 08/2004/NQ-HĐVIII  
 
 Nghị quyết số: 07/2004/NQ-HĐ VIII về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2003.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 07/2004/NQ-HĐ VIII


Các tin tiếp

Trang
1