Kỳ họp thứ 5 - Khóa VIII

 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2006.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 37-2005  
 
 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2006.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 36-2005  
 
 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2006.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 35-2005  

 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2006.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 34-2005  

 Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 33-2005  
 
 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2006.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 32-2005  
 
 Nghị quyết về thành lập Ban thi đua - khen thưởng tỉnh.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 31-2005  
 
 Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 30-2005  
 
 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 29-2005  
   
 Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005-2025.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 28-2005 


Các tin tiếp

Trang
1