Kỳ họp thứ 6 - Khóa VIII

 Nghị quyết số: 40/2006/NQ-HĐND - Về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 40/2006/NQ-HĐND  

 Nghị quyết số: 39/2006/NQ-HĐND - Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 39/2006/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:   Phụ lục I, II đính kèm  
 
 Nghị quyết về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 41-2005  
 
 Nghị quyết về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết 42-2005  
 
 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 38-2005 


Các tin tiếp

Trang
1