Kỳ họp thứ 7 - Khóa VIII

 Nghị quyết số: 53/2006/NQ-HĐND Về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết 53-2006  

 Nghị quyết số: 52 /2006/NQ-HĐND Về chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực.  
Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết 52-2006  
 
 Nghị quyết số: 51/2006/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2007  
Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết 51-2006  
 
 Nghị quyết số: 50/2006/NQ-HĐND - Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 của tỉnh Bình Thuận 
Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số: 50/2006/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết số: 03/NQ-HĐND - Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. 
Tải tập tin đính kèm: 03/NQ-HĐND

 Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND - Về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007 
Tải tập tin đính kèm: 02/NQ-HĐND  

 Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND - Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2007. 
Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm: Phụ lục đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND


Các tin tiếp

Trang
1