Kỳ họp thứ 9 - Khóa VIII

 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 08/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Bình Thuận năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND  

  Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND  

 Nghị quyết về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND 


Các tin tiếp

Trang
1