Nghị quyết về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 Tập tin đính kèm:  Nghị quyết 41/2013/NQ-HĐND

 Tập tin đính kèm:  Phụ lục kèm theo


Các tin tiếp

Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
   (15/11/2013)
Nghị quyết Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
   (15/11/2013)
Nghị quyết về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
   (15/11/2013)
Nghị quyết về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
   (15/11/2013)
Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
   (15/11/2013)
Nghị quyết về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
   (15/11/2013)
Tổng số : 7 bài viết
Trang
1