Thông báo nội dung kỳ họp thứ 7 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX

7:30' 17/10/2013

 Tập tin đính kèm:  1204/HĐND-CTHĐ ngày 16 tháng 10 năm 2013