Thông báo nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX

9:40' 13/11/2014