Thông báo nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX

Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh
   (4/4/2019)
Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh
   (1/10/2018)
Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh
   (1/10/2018)
Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Khoá X, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
   (27/7/2017)
Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X: Hiện thực hóa mục tiêu đổi mới
   (14/7/2016)
Thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX
   (29/9/2014)
Thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX
   (25/4/2014)
Thông báo nội dung và thời gian kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX
   (15/11/2013)
Thông báo nội dung kỳ họp thứ 7 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX
   (17/10/2013)
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12