Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh

16:8' 1/10/2018

Ngày 22/8/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 755/HĐND-TH về việc dự kiến và chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7  HĐND tỉnh (khóa X). Theo đó, kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày ngày 04/12 đến ngày 07/12/2018. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua: 12 nghị quyết và các báo cáo của UBND tỉnh (tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự trình tại kỳ họp và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

Lê Duyên