Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh

16:10' 1/10/2018

Nhằm triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh và các công việc quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và trên cơ sở xem xét đề nghị của UBND tỉnh; ngày 28/9/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 889/HĐND-TH về việc dự kiến và chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh (khóa X).

Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh được tổ chức vào ngày 30/10/2018. Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét và thông qua 02 nghị quyết về: Phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

Lê Duyên