Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh

16:24' 4/4/2019

Ngày 26/3/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 265/HĐND-TH về việc dự kiến và chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh (khóa X). Theo đó, kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2019. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua: 16 nghị quyết và 11 báo cáo do UBND tỉnh trình (tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); 04 nghị quyết và 06 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh trình và các báo cáo do Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự trình tại kỳ họp. Để đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các cơ quan liên quan về Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp./.

Lê Duyên