Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Khóa VIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII - NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Chủ tịch
Ông HUỲNH VĂN TÍ
Phó Chủ tịch
Ông NGUYỄN NGỌC
Ủy viên Thường trực
Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH
 
ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP      
1. Ông   NGUYỄN HOÀI ANH
2.   ĐÀO THỊ KIM DUNG
3. Ông   BÙI THANH QUANG
 
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII - NHIỆM KỲ 2004 - 2009
I.
BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
1.
Ông
VÕ KỲ TẬP Trưởng Ban
2.
Ông
BÙI XUÂN CHỈNH Phó Trưởng Ban
3.
Ông
TRẦN NGỌC LINH Thành viên
4.
Ông
VÕ TẤN NHUNG Thành viên
5.
Ông
NGUYỄN MINH NHẬT Thành viên
6.
Ông
CHÂU MINH SƠN Thành viên
II.
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
1.
Ông
NGÔ ĐÌNH MIÊN Trưởng Ban
2.
LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Phó Trưởng Ban
3.
NGUYỄN THỊ CHÍNH Thành viên
4.
Ông
PHAN VĂN ĐĂNG Thành viên
5.
Ông
LÂM QUANG HIỀN Thành viên
6.
HUỲNH THỊ CẨM HỒNG Thành viên
7.
Ông
TRƯƠNG ĐẠI HƯNG Thành viên
8.
Ông
NGUYỄN VĂN MINH Thành viên
9.
TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC Thành viên
III.
BAN PHÁP CHẾ
1.
Ông
LÊ MINH THẠNH Trưởng Ban
2.
Ông
NGUYỄN VĂN LY Phó Trưởng Ban
3.
NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG Thành viên
4.
Ông
LÊ VĂN LONG Thành viên
5.
Ông
VÕ DUY QUANG Thành viên
6.
Ông
NGUYỄN THÀNH TÂM Thành viên
7.
Ông
NGUYỄN VĂN THỦY Thành viên