Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

16:15' 16/2/2023

Thực hiện Chương trình số 05-CTr/BCĐ ngày 30/01/2023 của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Công văn số 932/UBND-SNV ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2023 với nhiệm vụ cụ thể:

Một là, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng trực thuộc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, lao động hợp đồng về thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2023; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (khi có hiệu lực), Công văn số 368-CV/TU ngày 28/01/2022, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 28/3/2022, Công văn số 468-CV/TU ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh để cán bộ, công chức, lao động hợp đồng biết, thực hiện.

Hai là, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2023; tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày quan trọng của đất nước;…

Ba là, các phòng trực thuộc Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh.

Bốn là, phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Năm là, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Phòng trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sáu là, công chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng. Quá trình thực hiện tiếp tục nghiên cứu, rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp tình hình thực tế phát sinh./.

Kim Tuệ