Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2023

10:57' 27/2/2023

Sáng ngày 08/02/2022, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo và công chức, lao động hợp đồng các phòng trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chánh Văn phòng đã nhấn mạnh những công việc cần tập trung thực hiện trong năm 2023, như sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan hoạt động của cơ quan Văn phòng; xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo chỉ đạo chung của tỉnh.

2. Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ công chức, lao động hợp đồng Văn phòng. Tăng cường khối đoàn kết nội bộ; từng đồng chí lãnh đạo, mỗi công chức, lao động hợp đồng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, tham mưu, giúp việc, phục vụ. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, quy định, quy chế của cơ quan. Chấp hành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27, Chỉ thị 30, Chỉ thị 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ; phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác phục vụ hậu cần, lễ tân, ngoại giao.

3. Bám sát triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 03/01/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Nghị quyết số 01/NQ-CBCC ngày 02/01/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất do Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh giao.

 4. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ tốt các kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp HĐND tỉnh, các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các Hội nghị do Trung ương tổ chức; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. 

5. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy làm việc của cơ quan theo quy định; tiếp tục rà soát phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng và công chức các phòng trực thuộc; rà soát củng cố, kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, quản lý tài chính, tài sản đúng theo quy định. Rà soát, mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc đảm bảo phục vụ công tác của cơ quan.

 6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; tăng cường công tác viết tin bài; chú ý công tác văn thư, lưu trữ, nhất là ký số và gửi văn bản qua môi trường mạng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống mạng nội bộ để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.

7. Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022, báo cáo kết quả cho đồng chí Chánh Văn phòng theo quy định. Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa.

Nguyễn Thuý