Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý I/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

11:7' 13/3/2023

Trong quý I/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan với việc thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, lao động hợp đồng; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; quy định về công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;…

Thực hiện quy định tại Công văn số 932/UBND-SNV ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chương trình số 05-CTr/BCĐ ngày 30/01/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt kết quả theo quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan trong quý I/2023.

Về kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quý I/2023

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-VP.ĐBQH-HĐND ngày 02/01/2023 về Hội nghị cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2022. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 13/02/2023 về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, Kế hoạch số 85/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 10/3/2022 về tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, Quyết định số 67/QĐ-VP.ĐBQH-HĐND ngày 30/12/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 17/02/2023 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 03/01/2023 của Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 11/QĐ-VP.ĐBQH-HĐND ngày 29/01/2021 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; trọng tâm là nêu cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức Văn phòng; thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức được tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức giám sát,…

Thông qua các cuộc họp Chi bộ, cơ quan định kỳ, họp giao ban hàng tháng giữa lãnh đạo Văn phòng và các Trưởng, Phó phòng và các chuyên viên Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá những mặt được, những tồn tại yếu kém cần được khắc phục trong việc tổ chức thực hiện các công việc đề ra, lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức và xác định công việc sắp tới; thực hiện tốt việc hội ý, hội báo giữa Lãnh đạo Văn phòng, giữa Lãnh đạo Văn phòng với các Trưởng, Phó phòng để trao đổi thêm về tiến độ, nội dung giải quyết công việc; động viên cán bộ, công chức và lao động hợp đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức phòng Công tác Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công chức trong cơ quan; thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan.

Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Văn phòng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Văn phòng. Công đoàn cơ sở Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBKT ngày 20/02/2023 về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ủy ban kiểm tra CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện đảm bảo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, đảng viên.

Đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác tài chính, mua sắm, quản lý tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ; Thủ trưởng cơ quan đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Lãnh đạo Văn phòng đã tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt vai trò trong việc kiểm tra hoạt động mua sắm, sử dụng tài sản công của cơ quan, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

Nhìn chung, trong quý I/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan với việc thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, lao động hợp đồng; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; quy định về công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với việc chấn chỉnh kỷ luật hành chính, kỷ cương làm việc, đổi mới phong cách, phương pháp làm việc của tập thể lãnh đạo và công chức, lao động hợp đồng Văn phòng. Lãnh đạo cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Văn phòng thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ quan; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan.     

Nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung trong quý II/2023

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan; trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 11/QĐ-VP.ĐBQH-HĐND ngày 29/01/2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cán bộ, công chức, lao động hợp đồng biết để hưởng ứng, thực hiện.

Hai là, tập trung đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thanh tra nhân dân và công chức, lao động hợp đồng trong việc kiểm tra cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Văn phòng.

Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt các mặt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác dân vận, như: Việc tổ chức, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công dân; tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân…

Bốn là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về công tác thi đua khen thưởng, phân công nhiệm vụ trong cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của cơ quan đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn cơ quan.

Năm là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kim Tuệ