Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

15:2' 14/3/2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-CĐVC ngày 24/5/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hướng dẫn số 05/HD - CĐVC ngày 14/9/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh về một số nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ tiến tới Đại hội đại biểu công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Để tổ chức Đại hội CĐCS Văn phòng đạt hiệu quả, Ban Chấp hành CĐCS Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch chuẩn bị nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng uỷ viên BCH Công đoàn.

 

 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng họp mở rộng

 bàn triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội

 

Đại hội CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ (2023 - 2028) sẽ tổ chức một buổi, ngày 15/3/2023; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cơ bản đã hoàn tất như: Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn cơ sở; xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng dự thảo báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng Đề án nhân sự BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn cơ sở; dự thảo Chương trình, Nghị quyết Đại hội; xây dựng Nội quy, quy chế Đại hội;...

Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ của đoàn viên Công đoàn, đánh giá đúng tình hình phong trào cán bộ, công chức, hợp đồng lao động và hoạt động Công đoàn; những mặt làm được, chưa làm được trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của Công đoàn cơ quan.

Thông qua Đại hội để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022, bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; củng cố tổ chức, tăng cường năng lực hoạt động của BCH công đoàn cơ sở; lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới.

Nguyễn Thuý